Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

13:28
3455 391d
Reposted fromerial erial viapunkahontaz punkahontaz
13:28
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoblivions oblivions
13:27
10:04
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaaura-lunaris aura-lunaris
10:04
3485 57c1 500

July 22 2017

14:53
2918 149e 500
14:53
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viairmelin irmelin
14:53
14:51
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viaoblivions oblivions
14:51
2367 909f 500
14:51
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaoblivions oblivions

July 21 2017

22:28
5317 9ee0
Reposted fromniewychowana niewychowana
21:19
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
09:40

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viapoezja poezja
09:40
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

July 19 2017

18:19
18:19
7351 d2af 500

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

18:19
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaathlin athlin
18:12
Reposted frombluuu bluuu viasuseo suseo
18:11
7422 a610 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl