Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

16:18
8956 f8d8 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
16:11
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaForestMan ForestMan

February 13 2019

10:28
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakropq kropq

February 10 2019

15:50
2173 0f0d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
15:50
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
15:49
9303 5b10
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
13:30

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viatwice twice
13:30
3281 068c 500
13:30
13:11
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaForestMan ForestMan
13:11
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
13:11
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
13:09
6253 e12b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

October 10 2018

16:55
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
16:55
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viakropq kropq
16:55
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viakropq kropq

October 08 2018

20:01

October 05 2018

14:47
9629 dcb9
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viasuseo suseo
14:47
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapoppyseed poppyseed
14:47
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl