Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

16:55
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
16:55
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viakropq kropq
16:55
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viakropq kropq

October 08 2018

20:01

October 05 2018

14:47
9629 dcb9
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viasuseo suseo
14:47
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapoppyseed poppyseed
14:47
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapoppyseed poppyseed
14:46
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed
14:46
Beautiful Norway

October 04 2018

11:34
11:34
Scenery of Gosausee
11:33
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viaou ou

October 02 2018

17:08
Scenery of Gosausee

October 01 2018

17:50

September 25 2018

20:01
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viairmelin irmelin

July 02 2018

17:07
Reposted frommr-absentia mr-absentia viatwice twice
17:06
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viatwice twice
17:06
Reposted fromnokturnal nokturnal viatwice twice

June 28 2018

19:36
3520 a459 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
19:36
2952 d57d 500
Reposted frombrumous brumous viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl