Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

09:58
6009 6552 500
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viairmelin irmelin
09:57
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viakropq kropq
09:57
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viakropq kropq

May 03 2019

17:16
3189 e3db 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
17:13
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
17:13
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viafajnychnielubie fajnychnielubie
17:12
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakropq kropq
17:11
Reposted fromFlau Flau viakropq kropq

April 25 2019

08:01
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoadysta soadysta
08:00
7702 2905
08:00
07:59
Gubi nas ona (bierność – przyp. aut.) nie tylko jako naród, ale jako jednostki. Jej to przede wszystkim zawdzięczamy, że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm, beznadziejność, brak wiary w siebie i w możność życia na lepszy sposób. Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie taki brzydki, a życie na nim nie takie złe, jak to nam się często zdaje.
— Myśli nowoczesnego Polaka, 1903 | Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
07:59
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin

March 05 2019

21:06
5048 5f45
Reposted from4777727772 4777727772 viasoadysta soadysta

February 22 2019

22:11
18:14
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaForestMan ForestMan

February 21 2019

11:26
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viairmelin irmelin

February 19 2019

16:18
8956 f8d8 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
16:11
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaForestMan ForestMan

February 13 2019

10:28
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakropq kropq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl