Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

20:55
9332 70f9
Reposted fromfelicka felicka viacheatingonyou cheatingonyou

March 13 2018

21:43

March 12 2018

17:09
1095 9f69 500
Nik Thakkar
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaDOBRADUPA DOBRADUPA
17:08
4634 ec52 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
17:08

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

March 11 2018

17:41
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty

March 05 2018

21:58
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed

March 04 2018

15:29
5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
15:26
3128 0779 500
Josephine Skriver

March 01 2018

10:46
Reposted frombluuu bluuu viaou ou

February 27 2018

21:22
21:22
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viairmelin irmelin

February 22 2018

17:52
1213 2643 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
17:52
9482 0640
Reposted fromniezwykla niezwykla viairmelin irmelin

February 21 2018

16:01
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaou ou

February 20 2018

20:34
20:34
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
20:33
20:33
20:32
Nature helps me clear my mind 🌲 🌿
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl