Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

17:07
Reposted frommr-absentia mr-absentia viatwice twice
17:06
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viatwice twice
17:06
Reposted fromnokturnal nokturnal viatwice twice

June 28 2018

19:36
3520 a459 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
19:36
2952 d57d 500
Reposted frombrumous brumous viaathlin athlin

June 24 2018

17:25
17:24
2305 804e
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
17:24
17:23
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeazyi eazyi
17:23
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaou ou
17:23

June 11 2018

21:31
21:30
- Czy nie sądzisz, że to, co przytrafiło się tobie ze mną, mogłoby przytrafić ci się również z inną kobietą? (...) I to możliwe. Kto wie? Tylko że teraz, gdy to przytrafiło się z tobą, nie umiem sobie wyobrazić, że mogłoby kiedykolwiek przytrafić się z inną.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

April 03 2018

02:41
1273 3a31 500
Reposted fromcvlamity cvlamity viagazda gazda
02:41
02:41
02:41
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin

March 26 2018

15:19
15:19
9056 17be
15:19
Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić.
— Marcin Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl